Категории
Нови книги
Пътят на кабалиста
Пътят на кабалиста
18.00 лв.
Информация
Невяна Кънева е юрист с 18-годишен стаж, от които 12 години в администрацията. Тя е адвокат, хоноруван преподавател в Университета за национално и световно стопанство и в Института по публична администрация и европейска интеграция. Съавтор е на две книги в областта на публичната администрация и автор на редица статии за статута на държавния служител. Докторант на самостоятелна подготовка към Института по правни науки при БАН. Участвала е в подготовката на измененията в Закона за държавния служител и създаването на всички подзаконови нормативни актове към него, включително на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
Конкурс за държавен служител
Автор