Категории
Нови книги
#PERSONA_SATYRICONA
#PERSONA_SATYRICONA
37.00 лв.
Информация
Заглавие: Преговори и решаване на конфликти
Автор: Колектив
ISBN: 978-954-327-079-8
Обем: 192 стрaници
Корица: Твърда корица
Дата на издаване: 23.07.2015
Цена: 15.00 лв.

Откъс: Продължи

Мениджърите на всички нива и във всяка индустрия трябва да балансират своя стил на работа, да изграждат ефективни мениджърски екипи и да развиват добри умения за водене на преговори, за да останат конкурентоспособни. Тази полезна книга предоставя набор от най-добрите практики за преговори и мениджмънт на конфликти в рамките на организацията. По­ре­ди­ца­та на Harvard Business Review пре­дос­та­вя на днеш­ни­те ме­ниджъ­ри и про­фе­си­о­на­лис­ти фун­да­мен­тал­на ин­фор­ма­ция, от ко­я­то се нуж­да­ят, за да бъ­дат кон­ку­рен­тос­по­соб­ни в то­зи бър­зо про­ме­нящ се свят. От изк­лю­чи­тел­ни­те мис­ли­те­ли, чи­я­то дей­ност е де­фи­ни­ра­ла ця­ла­та об­ласт, до из­ди­га­щи се зве­зди, ко­и­то ще пре­де­фи­ни­рат на­чи­на, по кой­то мис­лим за биз­не­са, в от­дел­ни­те кни­ги от та­зи по­ре­ди­ца ще ви предс­та­вя­ме во­де­щи­те умо­ве и пов­рат­ни­те идеи, ко­и­то са нап­ра­ви­ли тези трудове задъл­жи­тел­но че­ти­во за ам­би­ци­оз­ни­те биз­нес­ме­ни в ор­га­ни­за­ци­ите по цял свят.

Мнения
Потребители, закупили тази книга, са закупили още и следните книги:
Автор
Известия
ИзвестияИнформирайте ме за нови издания на Преговори и решаване на конфликти
Препоръчай на приятел


Препоръчайте тази книга чрез майл